Kéo dài thời hạn, từ chối thực hiện hợp đồng trong trường hợp bất khả kháng được quy định như thế nào?

Câu hỏi Kéo dài thời hạn, từ chối thực hiện hợp đồng trong trường hợp bất khả kháng được quy định như thế nào? Trả lời Điều 296 Luật ...

Tư cách pháp lý

Câu hỏi Kính hỏi luật sư : Cá nhân, tổ chức nước ngoài khi đăng ký thành lập doanh nghiệp (hình thức : cty TNHH) tại Việt Nam thì sau khi...

Có các trường hợp miễn trách nhiệm nào đối với hành vi vi phạm?

Câu hỏi Có các trường hợp miễn trách nhiệm nào đối với hành vi vi phạm? Trả lời Điều 294 luật Thương mại 2005 có quy định