Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa

Nghị định này quy định về xuất xứ hàng hoá xuất khẩu, xuất xứ hàng hoá nhập khẩu.

Nghị định này áp dụng đối với:
- Thương nhân.
- Cơ quan quản lý nhà nước về xuất xứ hàng hoá; tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu.
- Cơ quan kiểm tra xuất xứ hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
- Tổ chức giám định xuất xứ hàng hoá.
- Tổ chức và cá nhân khác hoạt động có liên quan đến thương mại.