Có các hình thức giải quyết tranh chấp nào theo quy định của Luật thương mại?

Câu hỏi
Có các hình thức giải quyết tranh chấp nào theo quy định của Luật thương mại?


Trả lời
Điều 317 luật Thương mại 2005 có quy định:
1. Thương lượng giữa các bên.
2. Hoà giải giữa các bên do một cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân được các bên thỏa thuận chọn làm trung gian hoà giải.
3. Giải quyết tại Trọng tài hoặc Toà án.
Thủ tục giải quyết tranh chấp trong thương mại tại Trọng tài, Toà án được tiến hành theo các thủ tục tố tụng của Trọng tài, Toà án do pháp luật quy định.

Trân trọng./.