Cấp phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với các mặt hàng đường, muối, nguyên liệu thuốc lá, trứng gia cầm.

a. Trình tự thực hiện

   - Thương nhân gửi 01 (một) bộ hồ sơ đăng ký hạn ngạch thuế quan nhập khẩu theo đường bưu điện đến Bộ Công Thương;

- Bộ Công Thương kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, Bộ thông báo bằng điện thoại hoặc văn bản cho thương nhân để hoàn chỉnh hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ Công Thương tiến hành thẩm tra nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện, trong thời hạn 10 ngày làm việc, Bộ Công Thương ban hành văn bản cấp phép cho thương nhân được nhập khẩu. Nếu hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện để được cấp phép, Bộ Công Thương trả lời bằng văn bản cho thương nhân.

- Giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan hoặc văn bản trả lời của Bộ Công Thương được gửi cho thương nhân qua đường bưu điện theo địa chỉ ghi trên Đơn đăng ký hạn ngạch thuế quan nhập khẩu của thương nhân

 b. Cách thức thực hiện

- Trực tiếp
   
- Qua đường bưu điện.

c. Hồ sơ
   
- Đơn đăng ký hạn ngạch thuế quan nhập khẩu (theo mẫu quy đinh tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 10/2011/TT –BCT ngày 31/3/2011);

- Văn bản xác nhận nhu cầu của Bộ quản lý chuyên ngành (trừ mặt hàng trứng gia cầm và mặt hàng thuộc quyền quản lý chuyên ngành của Bộ Công Thương): 01 (một) bản chính.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế (hoặc GIấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp): 01 (một) bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân.

d. Thời hạn giải quyết
   
10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

e. Cơ quan thực hiện TTHC
   
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Công Thương

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Xuất nhập khẩu

- Cơ quan phối hợp (nếu có):

- Các Bộ quản lý chuyên ngành;

- Cục Hoá chất;

- Vụ Công nghiệp nhẹ.

g. Đối tượng thực hiện TTHC
   
Cá nhân

Tổ chức

h. Mẫu đơn, tờ khai
  
Mẫu đơn

i. Phí, lệ phí
   
Không

k. Kết quả của việc thực hiện TTHC
   
Văn bản chấp thuận

l. Căn cứ pháp lý của TTHC

 - Luật Thương mại    

- Nghị định Số 109/2010/NĐ-CP

- Nghị định Số 187/2013/NĐ-CP

- Thông tư Số 10/2011/TT-BCT

- Thông tư Số 01/2014/TT-BCT

- Thông tư Số 04/2014/TT-BCT