Cấp phép nhập khẩu tự động xe mô tô phân khối lớn

a. Trình tự thực hiện
   
- Thương nhân nộp hồ sơ qua đường bưu điện đến Bộ Công Thương, 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội ;

- Bộ Công Thương kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, Bộ thông báo bằng điện thoại hoặc văn bản cho thương nhân để hoàn chỉnh hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 07 ngày làm việc, Bộ Công Thương cấp giấy phép nhập khẩu tự động. Nếu hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện để được cấp phép, Bộ Công Thương trả lời bằng văn bản cho thương nhân.

- Thương nhân nhận văn bản cấp phép bằng đường bưu điện.

b. Cách thức thực hiện

- Trực tiếp
 
-  Qua đường bưu điện.

c. Hồ sơ  

- Đơn đăng ký nhập khẩu: 02 bản chính (theo mẫu quy đinh tại Phụ lục IX ban hành kèm theo Thông tư số 10/2011/TT –BCT ngày 31/3/2011);

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư : 01 bản sao (có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân);

- Hợp đồng nhập khẩu hoặc các văn bản có giá trị tương đương hợp đồng: 01 bản sao (có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân);

- Hóa đơn thương mại: 01 bản sao (có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân);

- Vận tải đơn hoặc chứng từ vận tải của lô hàng: 01 bản sao (có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân).

d. Thời hạn giải quyết
   
07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

đ. Cơ quan thực hiện TTHC
   
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Công Thương

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Xuất Nhập khẩu

g. Đối tượng thực hiện TTHC
   
Cá nhân

Tổ chức

h. Mẫu đơn, tờ khai  

Mẫu đơn đăng kí

i. Phí, lệ phí

Không

k. Kết quả của việc thực hiện TTHC
   
Văn bản xác nhận

l. Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật số 36/2005/QH11 của Quốc hội   

- Nghị định Số 109/2010/NĐ-CP

- Quyết định số 41/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 - Thông tư số 06/2007/TT-BTM của Bộ Công Thương

 - Thông tư số 10/2011/TT-BCT của Bộ Công Thương