Cấp phép tạm nhập tái xuất đối với mặt hàng tinh dầu xá xị

a. Trình tự thực hiện
   
- Thương nhân gửi qua đường bưu điện đến Bộ Công Thương - 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội;

- Bộ Công Thương kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, Bộ thông báo bằng điện thoại hoặc văn bản cho thương nhân để hoàn chỉnh hồ sơ.
 
- Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ Công Thương có công văn gửi Văn phòng phòng chống tội phạm và ma túy (Bộ Công an)

- Trong vòng 07 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định của Văn phòng Thường trực Phòng chống tội phạm và ma túy (Bộ Công an). Nếu hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện để được cấp phép, Bộ Công Thương trả lời bằng văn bản cho thương nhân.

- Thương nhân nhận văn bản cấp phép bằng đường bưu điện.

b. Cách thức thực hiện
  
- Trực tiếp

- Qua đường bưu điện.

c. Hồ sơ
   
- Đơn đề nghị cấp phép tạm nhập tái xuất (theo mẫu quy đinh tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư số 10/2011/TT –BCT ngày 31/3/2011);

- Báo cáo tình hình thực hiện tạm nhập tái xuất (theo mẫu quy đinh tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư số 10/2011/TT –BCT ngày 31/3/2011);

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế (hoặc Giấy chứng nhận dăng ký doanh nghiệp): 01(một) bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân;

- Hợp đồng mua hàng và Hợp đồng bán hàng: Mỗi loại 01 (một) bản chính hoặc bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân.

 d. Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định của Văn phòng Thường trực Phòng chống tội phạm và ma tuý - Bộ Công an

đ. Cơ quan thực hiện TTHC
   
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Công Thương

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Xuất nhập khẩu

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng Thường trực Phòng chống ma tuý - Bộ Công an.

e. Đối tượng thực hiện TTHC
   
Cá nhân

Tổ chức

g. Mẫu đơn, tờ khai
   
Mẫu báo cáo
  
Mẫu đơn

h. Phí, lệ phí
  
Không

i. Kết quả của việc thực hiện TTHC
   
Văn bản chấp thuận

k. Căn cứ pháp lý của TTHC   
  
Luật số 36/2005/QH11 của Quốc hội
  
Nghị định Số 109/2010/NĐ-CP
   
Nghị định Số 187/2013/NĐ-CP

Thông tư Số 10/2011/TT-BCT
 
Thông tư Số 01/2014/TT-BCT

Thông tư Số 04/2014/TT-BCT