Thời hiệu khởi kiện thương mại là bao lâu?

Câu hỏ
Xin luật có thể cho tôi được biết về thời hiệu khởi kiện Luật Thương mại là bao lâu?

Trả lời

Điều 319 Luật thương mại 2005 quy định : Thời hiệu khởi kiện áp dụng đối với các tranh chấp thương mại là hai năm, kể từ thời điểm quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, trừ trường hợp:  Sau khi bị khiếu nại, thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics không nhận được thông báo về việc bị kiện tại Trọng tài hoặc Toà án trong thời hạn chín tháng, kể từ ngày giao hàng.

Trân trọng./.